“പാ.......“ യിൽ ബച്ചനു 13 !!


പുതിയ ഒരു ബോളീവൂണ്ട് സിനിമയെ കുറിച്ച് കൂതറ ഇന്നലേയാ അറിഞ്ഞത്.
പാ..(‌‌Paa) , ബിഗ്ബി ഈ പടത്തിൽ 13 വയസ്സുള്ള ‘ഓറോ’ (Auro) എന്ന പയ്യന്റെ കാരക്റ്ററാ ചെയ്യണത്. അബിഷേക് ‘ഓറോ’ ന്റെ അഛ്ചനായും :)


പാ യെ പറ്റി ചെറു വിവരം
'Paa' starring 'Amitabh Bachan, Abhishek Bachan, Paresh Rawal and Vidya Balan in the lead casts has increased the curiosity among the viewers to know about the storyline of the movie.

Highlights of this movie:

* Big B is playing the role of a son, while his son ‘Abhishek’ is playing the father`s role
* Big B will appear in a phenominal look, which is sure to drag many viewers to the theatre.
* Movie lovers are quite excited to watch both father (Amitabh) and son (Abishek) in the same movie.
* The story is about a 13 year old boy who suffers from Progeria a terminal disease. A deep research has been done about this disease. Kids affected by this problem become bald and their veins are shown prominently on their heads which enlarge to a size beyond normal. Their teeth and eyes are also affected because of this disease. Big B has to stick many pieces of clay to get the exact look on his face and spent more than 4 hours for make up and cannot eat or drink once the make up is done and also shaved off the hair on his head and hands so that the veins will be clearly seen. It is also that he cannot move even an inch once the make is done.
* The movie potrays about a father and son relationship
* Stephen Dupuis who did Robin William`s make up in Mrs.Doubtfire has been roped in as a make up artiste to give a phenomenal look to Big B.
* Music is composed by Ilayaraaja and Paa is produced under Amitabh Banner AB Corporation and also stars his son Abhishek
(മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പാൻ കൂതറക്ക് മനസ്സില്ലാ.. :)

പാ യെ പറ്റി അബിഷേകിൽനിന്ന് കേൾക്കാം


ചെറിയ ഒരു ടൈലർ


ഡിസംബർ 4 നു റിലീസ്
ടൈലർ കണ്ടപ്പോളേ കൂതറക്കുറപ്പായി.. പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റാകും മോനേ..”