അനോണി കമന്റുകള്‍ (അപരന്മാര്‍ | പഹയന്മാര്‍ )


1.
പോക്കരാക്ക has left a new comment on your post "മുന്‍കരുതല്‍":
പോക്കരാക്ക പോക്കരാക്ക പോക്കരാക്ക പോക്കരാക്ക പോക്കരാക്ക പോക്കരാക്ക പോക്കരാക്ക പോക്കരാക്ക പോക്കരാക്ക പോക്കരാക്ക
Posted by പോക്കരാക്ക to കൂതറ | കുക്കൂതറ at 24 March 2010 10:38 PM

2.(അപരന്‍ )
കൂതറHashimܓ has left a new comment on your post "മുന്‍കരുതല്‍":
ബെര്‍ളിയുടെ ആസന്നതിലെ പൂട പറിച്ചാല്‍ എത്ര കിട്ടും അളിയാ ?
Posted by കൂതറHashimܓ to കൂതറ | കുക്കൂതറ at 24 March 2010 11:10 PM

3.
പോക്കരാക്ക has left a new comment on your post "സൂര്യാടിവി ബഹിഷ്ക്കരണത്തില്‍ പങ്കുചേരുക":
ബെര്‍ളിയുടെ തീട്ടം തിന്നു നടക്കുന്ന നിനക്ക് അവന്റെ ആസന്നതിലെ പൂട പറിക്കാന്‍ പോയ്കൂടെ ?
Posted by പോക്കരാക്ക to കൂതറ | കുക്കൂതറ at 24 March 2010 10:29 PM

4.
മയ്മാക്ക has left a new comment on your post "സൂര്യാടിവി ബഹിഷ്ക്കരണത്തില്‍ പങ്കുചേരുക":
എടാ ഹമുക്കെ അനക് എഴുതാന്‍ അറില്ലങ്കില്‍ ഞമ്മള്‍ എഴുതി തരാം .. ഇജു ഒരു ഇബ്ലീസ്‌ ആണ് അനക് ബേറെ പണി ഒന്നും ഇല്ല്യ ? അന്റെ ബാപ്പ ഞമ്മള്‍ ചങ്ങായി ആണ് .. ഓനെ ഇജു പറിപ്പിക്കും !
Posted by മയ്മാക്ക to കൂതറ | കുക്കൂതറ at 24 March 2010 11:23 PM